Polityka Systemów Zarządzania

Systemy zarządzania Ekol obejmują jakość, BHP, środowisko, zadowolenie klienta, Bezpieczeństwo, Środowisko (HSE-S), ISO 22000, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz politykę bezpieczeństwa, a sama firma deklaruje wypełnianie swojej odpowiedzialności w zakresie wymienionych polityk.

Polityka Jakości

Ekol Logistics jest zobowiązany do:

 • utrzymania najwyższego standardu zadowolenia klientów, spełniając ich oczekiwania poprzez strategiczne podejścia do relacji z nimi,
 • szybko i efektywnie wdrażać innowacje, tak aby stać się pionierem w branży i utrzymać tą pozycję,
 • zawsze być o krok do przodu w stosunku do konkurencji poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych, zwiększanie różnorodności usług i jakości z myślą o ciągłym doskonaleniu się,
 • oferować klientom najlepsze rozwiązania poprzez umożliwienie pracownikom odgrywania aktywnej roli w procesach.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Ekol Logistics zobowiązał się prowadzić i utrzymać bezpieczne lokalizacje, biznes i warunki pracy dla personelu, gości i dostawców,
 • właściwie informować pracowników i organizować szkolenia dla nich, gości oraz dla dostawców, tak aby dobrze wypełniali swoje obowiązki z poczuciem odpowiedzialności,
 • stawiać na pierwszym miejscu BHP personelu, w planowaniu i przy podejmowaniu decyzji,
 • dokonywać oceny i badania oraz starać się zminimalizować wpływ działalności biznesowej na BHP personelu,
 • stworzyć i utrzymywać procedury działań kryzysowych związanych z zagrożeniami (trzęsienie ziemi, pożar, powódź, obrona cywilna, zanieczyszczenia, wycieki, wycofanie produktu, itp.) oraz procedury ciągłości działania,
 • przestrzegać praw i przepisów z zakresu BHP traktując je jako standard minimalny,
 • podejmować konieczne działania, by zapobiec wypadkom w pracy, chorobom zawodowym, urazom i uszczerbkom zdrowotnym, i prowadzić do ciągłej poprawy w zarządzaniu i efektywności BHP,
 • identyfikować cele BHP i wykonywać działania wymagane do ich spełnienia oraz systematycznie oceniać cele,
 • Osiągnąć stan „Zero wypadków przy pracy”, poprzez stałe podnoszenie kultury BHP
Polityka środowiskowa

Zgodnie z polityką ochrony środowiska Ekol Logistics stara się pozostawić przyszłym pokoleniom czystsze i lepsze środowisko poprzez ochronę siedlisk ludzkich, wykorzystywanie zasobów naturalnych przy optymalnych oszczędnościach i efektywności, oraz zapobieganie zanieczyszczeniu. W związku z tym zobowiązuje się:

 • zachęcać ldo odpowiedzialnego odgrywania proaktywnych ról w działaniach pro-środowiskowych poprzez organizację szkoleń związanych z ochroną środowiska dla wszystkich pracowników,
 • identyfikować źródła zagrożenia dla środowiska, które mogą wystąpić podczas operacji i stworzyć system, który je wyeliminuje i nieustannie poprawia, zgodnie z przepisami prawa,
 • wdrożyć metodę zarządzania zasobami, która obejmuje zasoby naturalne i inne, z podejściem do zrównoważonego wzrostu,
 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do wszystkich kwestii środowiskowych,
 • wdrożyć i utrzymać system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, zgodnie z ustalonymi celami.
Polityka Zarządzania Opiniami Klientów

Ekol dba o:

 • Zapewnianie rozwiązań odpowiednich do potrzeb klientów przyjmując strategiczne podejście w zarządzaniu relacjami z klientami;
 • Poznawanie swoich klientów, koncentrując się na ich satysfakcji;
 • Utrzymywanie jakości obsługi na najwyższym poziomie;
 • W miarę możliwości odpowiadania na reklamację klientów w ciągu 24 godzin, które mają największe znaczenie dla najwyższej jakości obsługi;
 • Skuteczne i korzystne rozpatrywanie reklamacji;
 • Pamiętanie o powiadamiania klientów jako priorytecie w dostarczaniu właściwych rozwiązań w trakcie procedury rozpatrywania reklamacji;
 • Zapewnianie zgodności z prawem i przepisami oraz wypełnianie obowiązków finansowych w trakcie procedury rozpatrywania reklamacji;
 • Przejrzystość i bezstronność oraz zapewnianie powiązanych zasobów w oparciu o zasadę poufności w trakcie procedury rozpatrywania reklamacji, oraz
 • Utrzymywanie pozytywnej historii dzięki skutecznemu wykorzystaniu technologii.
Polityka HSE-S
 • Ekol Logistics obowiązuje się traktować wszystkie wymagania klientów i przepisy prawa państw, w których operuje, jako minimalne wymagania na wszystkich etapach operacji,
 • dbać o ciągłe doskonalenie poprzez proaktywne działania mające na celu zapewnienie jakości usług, zdrowia pracowników, ochrony środowiska i bezpieczeństwa własności klientów oraz osób związanych z procesami,
 • utrzymywać i poprawiać behawioralny system bezpieczeństwa, monitorować zachowania pracowników i oferować porady w ramach polityki HSE-S,
 • zakazywać używania alkoholu i narkotyków (leków zakłócających wydajność pracy) przez pracowników w ciągu pracy oraz prowadzić regularne kontrole w celu przestrzegania tej zasady,
 • starać się zapobiegać próbom sabotażu lub uszkodzenia towarów niebezpiecznych oraz wszelkich innych towarów, które są obsługiwane.
 • umożliwić pracownikom odgrywanie aktywnej roli w procesach; monitorować i mierzyć procesy HSH-E; podejmować działania w przypadku i ciągle się doskonalić,
 • zapewnić bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo pojazdów i ładunków we wszystkich procesach i w całym łańcuchu dostaw.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
 • Ekol Logistics zobowiązuje się udzielać wsparcia w tworzeniu, rozwijaniu i rozszerzaniu polityki zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • przechowywać i transportować żywność zgodnie z wymogami klientów,
 • wyjaśnić i wpoić politykę bezpieczeństwa żywności pracownikom na wszystkich szczeblach,
 • pracować na rzecz zminimalizowania zagrożeń oraz szkolić personel w tym zakresie,
 • utrzymywać i przestrzegać wymogów prawnych w usługach, rozumieć wymagania i oczekiwania klientów, działać w zgodzie z nimi, monitorować wymagania i żądania klientów, i brać je pod uwagę w pracy nad doskonaleniem,
 • wyznaczać cele, poprawiać bezpieczeństwo żywności i systemu zarządzania oraz oferować wsparcie i konieczne zasoby organizacji, które są niezbędnie do osiągania celów.
Polityka Bezpieczeństwa

W zgodzie z personelem, klientami i polityką BHP, Ekol Logistics obowiązuje się:

 • Chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów i całego społeczeństwa,
 • zapewnić ochronę środowiska,
 • stworzyć i utrzymać procedury działań kryzysowych związanych z zagrożeniami (napad, obrona cywilna, zanieczyszczenia, wycieki, wycofanie produktu, itp.) oraz procedury ciągłości działania,
Polityki BRC Oraz Globalnych Standardów Magazynowania i Transportu

W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami Polityki BRC oraz Globalnych Standardów Magazynowania i Transportu, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, legalności oraz jakości, Ekol zobowiązuje się do:

 • Udzielania wsparcia w tworzeniu, rozwijaniu i rozszerzaniu polityki zarządzania bezpieczeństwem produktów,
 • Zapewniania bezpieczeństwa produktów zgodnie z wymaganiami klienta,
 • Przestrzegania postanowień prawa lokalnego i krajowego, warunków „Globalnego Standardu BRC S&D” oraz indywidualnych wymagań klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, jakości i legalności w czasie wykonywania procesów,
 • Bycia na bieżąco z innowacjami, tak aby ciągle rozwijać się oraz do monitorowania ekologicznego aspektu wszystkich procesów,
 • Minimalizowania zagrożeń oraz szkolenia personelu w tym zakresie,
 • Szkolenia pracowników na wszystkich szczeblach w zakresie bezpieczeństwa produktów i polityki bezpieczeństwa oraz do zapewnienia, że polityka jest przestrzegana przez wszystkich pracowników,
 • Wyznaczania celów mający na celu utrzymanie i poprawę bezpieczeństwa produktów i systemu zarządzania i oferowania wsparcia i koniecznych zasobów organizacji niezbędnych do osiągnięcia tych celów.