Projekt ONZ Global Compact

Projekt ONZ Global Compact jest inicjatywą zachęcającą przedsiębiorstwa na całym świecie do przyjęcia zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych polityk i do raportowania ich wdrożenia. W świetle braku możliwości stosowania sankcji, projekt zakłada, że firmy będą wspólnie działać na rzecz praw człowieka, środowiska, oraz przeciwdziałać korupcji.

12 listopada 2007 r. Ekol podpisał projekt Global Compact i stał się jedną z tysiąca firm na całym świecie, które kierują się poczuciem odpowiedzialności za społeczeństwo.

Kliknij tutaj aby pobrać raport Global Compact.

10 Zasad projektu Global Compact

Prawa Człowieka

Zasada nr 1: Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zasada nr 2: Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmy.

Standardy Pracy

Zasada nr 3: Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
Zasada nr 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada nr 5: Zniesienie pracy dzieci.
Zasada nr 6: Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona Środowiska Naturalnego

Zasada nr 7: Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego,
Zasada nr 8: Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.
Zasada nr 9: Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych dla środowiska technologii.

Przeciwdziałanie Korupcji

Zasada nr 10: Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszaniom i łapówkarstwu.