Yönetim Sistemleri Politikalarımız

Ekol, Yönetim Sistemleri kapsamında Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, SEÇ- G, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Güvenlik politikalarını benimsemiş ve bu politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikası

Ekol Lojistik A.Ş.;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatları yerine getirmeyi,
 • Kurum ve Müşteri şartlarının yerine getirmeyi,
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını, 
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini, 
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı 
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”
 • Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

Taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Ekol Lojistik A.Ş.;

 • Ekol, staj gibi zorunlu haller dışında hiçbir durumda 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacağını,
 • Her sene yapılan piyasa araştırmaları doğrultusunda, çalışanlarının piyasa koşullarına uygun olarak ücretlendirilmesini sağlamayı,
 • Yasalarla belirlenen minimum ücret limitlerinden daha düşük ücret karşılığında çalışılmayacağını,
 • Belirlenen koşullara uygun olması durumunda duyurulan yan haklardan tüm çalışanların eşit bir şekilde faydalanacağını,
 • Çalışma saatlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenleneceğini,
 • Kanunlarla belirlenen fazla mesai limitlerine ve müşteri saatlerine uymayı,
 • Fazla mesailerin, kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödenmesini,
 • Kimsenin, hiçbir koşulda zorla çalıştırılmayacağını,
 • Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, özgür ve demokratik bir şekilde kendilerini ifade etme hakkına saygı göstermeyi,
 • Tüm çalışanlara, din, dil, ırk, etnik köken, engel, cinsiyet, medeni hal, yaş gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlayacağını,
 • Tüm çalışanlarının huzur ve mutluluğunun esas alınacağını,
 • Sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini,

Taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ekol Lojistik;

 • Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli tesisler inşaa eder; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlar.
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutar.
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlar ve önlemler alır.
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul eder ve sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izler, ölçer ve geliştirir.
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütür.
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek için hedeflerini belirler, hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlar, periyodik olarak gözden geçirir ve denetler.
 • Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izler, ölçer ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştirir.
 • Yangın güvenliği sistemlerimizi kullanan personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olmayı amaçlar.
 • Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt eder.
Çevre Politikası

Ekol, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
 • Kurumsal karbon ayak izinin kabul görmüş standartlara göre hesaplanmasını ve emisyon azaltımı kapsamında her zaman yüksek teknoloji ile operasyonel mükemmelliği hedeflemeyi,
 • Karbon emisyonu ve fosil kaynaklı yakıt kullanımının azaltımı kapsamında filo yatırımlarını güncellemeyi,
 • 2030 yılına kadar 2020 baz yılı karbon emisyonlarına kıyasla; toplam emisyonları (Kapsam 1-2 ve 3) toplam ciro basına (tCO2e/ ciro EUR) %55 azaltmayı, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı  ve 2030 yılına kadar Avrupa’da dolaşımda olan araçlardan kaynaklı toplam emisyonu %75 azaltmayı,
 • Önceliklendirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan önemli çevre boyutlarını (geri dönüşüme giden atık yüzdesinin arttırılması, sıfır atık kapsamının genişletilmesi, elektrik tüketiminde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji % payının arttırılması, su tüketiminde verimliliğin arttırılması vb.) hedef odaklı takip etmeyi,
 • Çevre performansını sürekli iyileştirerek, iç ve dış paydaşlarının çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Tedarik ettiği mal ve hizmetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere tedarikçi değerlendirmelerini gerçekleştirmeyi,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuatı minimum kabul edip üzerinde uyumu sağlamayı,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
Kurumsal Geri Bildirim Yönetim Politikası

Ekol Lojistik;

 • Müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
 • Memnuniyeti odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
 • Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
 • Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
 • Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini,
 • Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
 • Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı, taahhüt eder.
SEÇ-G Politikası
 • Sunduğu hizmetlerinin tüm adımlarında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarını minimum gereklilik olarak görür.
 • Sunduğu hizmetin kalitesinin yanı sıra , çalışanlarının sağlığı , çevrenin korunması , müşteri mülkü ve süreçlerin etkilediği kişilerin emniyeti , konularında da etkin faaliyet gösterip, sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütür.
 • SEÇ_G (Sağlık  , Emniyet , Çevre  , Güvenlik) kapsamında , Davranış Odaklı Emniyet Sistemini sürdürüp , geliştirir , çalışanların davranışlarını izler, geri bildirimde bulunup yönlendirir.
 • Çalışanların işin gerektirdiği riskler özelinde belirlenmiş Kişisel Koruyucu Donanımları eksiksiz ve düzenli bir şekilde kullanmasını sağlar,
 • Çalışanların maruz kalabileceği ergonomik ve kimyasal riskleri değerlendirir, önleyici tedbirler geliştirerek sağlıklı çalışma ortamı yaratmayı amaçlar ve çalışma yöntemleri belirler,
 • Faaliyetlerinde kullandığı tüm iş ekipmanı ve makinelerin çalışma performanslarını izler ve ölçer, güvenli çalışmasını ve emniyetli kullanılmasını sağlar,
 • Kimyasal taşımacılığında olası acil durumlarda kimyasalların emniyetli elleçlenmesi ve sürecin etkin yönetilmesini sağlar,
 • Çalışma saatlerinde çalışanların alkol ve uyuşturucu madde (iş konsantrasyonunu bozacak ilaç) kullanımını yasaklar ve kullanılmaması için mevcut kontrollerini sürdürür.
 • Tehlikeli maddeler ile birlikte hizmet verdiği tüm ürünlerin , herhangi bir sabotaja uğramaması, hasar görmemesi ve süreçlerin etkilediği insanların mevcut risklerinden korunması için çalışmalarını sürdürür ve bu çalışmalar için hizmet alıcılarından gerekli bilgileri sağlar.
 • Çalışanların süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek , SEÇ_G süreçlerini izler , ölçer ve saptanan uygunsuzluklar ile ilgili önlem alıp , sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder,
ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 • da güvenliği netim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülmesi konusunda destek sağlamayı
 • Müşterilerine istekleri doğrultuusnda güvenli gıda ürünlerini depolamayı ve taşımayı
 • Gıda güvenliği risklerini an aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışmalarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi
 • Hizmet verdiği alanlardaki yasal düzenlemeleri takip etmeyi ve rekli uygunluğu sağlamayı, müşteri talep ve beklentilerini anlamayı ve buna uygun olarak çalışmaları yürütmeyi sağlamayı
 • Müşteri istek ve taleplerini ölçmeyi ve sistemi iyileştirme çalışmalarında dikkate almayı
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder. 
Güvenlik Politikası

EKOL Lojistik, şirketin çalışanlarını, mallarını, bilgilerini, itibarını ve müşteriye ait varlıkları, tedarik zincirindeki potansiyel tehditlerden korumayı taahhüt eder.Bu politika, şirketin temel değerlerini, davranış kurallarını, iş etiğini ve tedarik zinciri güvenlik standartlarını rehber edinir.Tüm güvenlik faaliyetleri ,aşağıda belirtilen genel ilkelere bağlı kalmalıdır:

 • Tüm çalışanların ve sözleşmeli tarafların, şirketin ticari faaliyetlerindeki güvenlik boyutunun farkında olmalarını ve gereken sorumluluğu almalarını,
 •  Tehdit ve risklerin analiz ve değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılmasını,
 • Güvenlik prosedür ve talimatlarını ticari faaliyetlere sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi,
 • ‘Olayları Önleme’ parametresinin birinci öncelik olmasını
 • Belirlenen ve değerlendirilen risklerle hızlı ve etkili bir şekilde ilgilenmek ve üstesinden gelmek için acil durumlara hazırlık ve müdahale planları geliştirmeyi ve test etmeyi,
 • Güvenlik konularıyla ilgilenen personellerin , profesyonellik seviyelerini, bilgilerini ve doğruluklarını sıkı bir şekilde kontrol etmeyi,
 • Uygun eğitim planları, müşteri inceleme ve tarama, işe alma, sözleşme ve fesih prosedürleri oluşturmayı ve etkin bir şekilde uygulamayı,
 • Güvenlik ihlalleri ve usulsüzlükler dahil tüm olayları raporlamayı ve kayıt altına almayı, düzeltici faaliyetlerle önlemler almayı ve güvenlik standardını iyileştirmek için düzenli inceleme ve tetkikler yapmayı,

Taahhüt eder.

BRC Depolama ve Sevkiyat Global Standardı Politikası

BRC Depolama ve Sevkiyat Global Standardının gereklerinin yerine getirilmesi ve ürün güvenliği, yasallığı ve kalitesinin sağlanması amacıyla Ekol,

 • Ürün güvenliği yönetim sistemin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,
 • Müşteri istekleri doğrultusunda ürün güvenliğini sağlamayı,
 • Bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığının sağlanması amacıyla tüm yerel ve ulusal yasal şartlara, “BRC S&D Global Standard” şartlarına ve müşteri özel şartlarına riayet etmeyi,
 • Sürekli gelişim hedefi ile yenilikleri yakından takip edileceğini, süreçlerin sürekli gözden geçirilmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
 • Ürün güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Ürün güvenliği ile ilgili konularda ve ürün güvenliği politikası hakkında her seviyedeki çalışanın eğitilmesini ve politikanın tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
 • Ürün güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder.
Sürdürülebilir Satınalma Politikası
 • Tedarikçi seçimlerinde din, dil, ırk, etnik köken, engel, cinsiyet, medeni hal, yaş gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlayacağını,
 • Tedarikçilerle işlerimizi dürüst, adil, tarafsız, şeffaf ve profesyonel bir şekilde yürütmeyi,
 • Tedarikçilerimizle iş modellerimizi / süreçlerimizi yürütürken adil rekabete teşviki ve rekabet hukukuna uyumu desteklemeyi,
 • Tedarikçilerle olan ticari ilişkilerde gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir kişisel hediyeyi kabul etmemeyi, bu konuda “Ekol Etik Politikası” na uygun davranmayı,
 • Satınalma süreçlerini yerine getirirken kaynakları verimli kullanmayı,
 • Tedarikçi seçimlerinde, çevreye önem veren ve çevre hususunda gereklilikleri yerine getiren tedarikçileri önceliklendirmeyi,
 • Şirket operasyonları için gerekli ürünlerin seçiminde çevre dostu olan ürünlerin seçilmesini önceliklendirmeyi,
 • Ekol Etik Politikasına uygun, etik şartları yerine getiren tedarikçilerle çalışacağını,
 • Ekol iç müşterilerinin yürüttüğü sürdürülebilir projelerinin dış kaynaklarla gerekli koordinasyonunu sağlamayı ve projelerde yer almayı,
 • Yenilenebilir teknolojiye yatırım yapmayı,
 • Dönüştürülebilir ürünler kullanmayı,
 • Geri dönüşüme verdiği önemle kişisel atıkların önüne geçerek 2020 yılında hayata geçirdiği sıfır atık projesini devam ettireceğini,
 • Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak kağıt tüketimini minimuma indirmeyi,
 • Teknolojik cihazları ortak kullanım alanlarında ihtiyaca uygun minimum adette tutarak enerji kaynaklarını daha verimli kullanmayı,
 • Yeni yapılacak yatırımlarında enerji verimliliğini gözeteceğini, 
 • Ekol’ün “2050 Karbon Sıfır” hedefi kapsamında uygulamaya alınacak tüm süreçlerde satınalma üzerine düşen sorumlulukları %100 yerine getireceğini,
 • Sürdürülebilir satınalma kapsamında yer alan eğitimlerin %100 oranında tamamlanmasını,

Taahhüt eder.