Yönetim Sistemleri Politikalarımız

Ekol, Yönetim Sistemleri kapsamında Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti, SEÇ- G, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Güvenlik politikalarını benimsemiş ve bu politikalar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

Kalite Politikası

Ekol Lojistik A.Ş.;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuatları yerine getirmeyi,
 • Kurum ve Müşteri şartlarının yerine getirmeyi,
 • Sürdürülebilir büyüme hedefi için, müşteri ilişkilerini stratejik yaklaşımla ele alıp, müşteri beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağını,
 • Sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için yenilikleri hızlı ve etkili biçimde süreçlerine uyarlayacağını, 
 • Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmak ve süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükselteceğini, 
 • Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı 
 • Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve bu felsefeyi, şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdüreceğini”
 • Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

Taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Ekol Lojistik A.Ş.;

 • Ekol, staj gibi zorunlu haller dışında hiçbir durumda 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmayacağını,
 • Her sene yapılan piyasa araştırmaları doğrultusunda, çalışanlarının piyasa koşullarına uygun olarak ücretlendirilmesini sağlamayı,
 • Yasalarla belirlenen minimum ücret limitlerinden daha düşük ücret karşılığında çalışılmayacağını,
 • Belirlenen koşullara uygun olması durumunda duyurulan yan haklardan tüm çalışanların eşit bir şekilde faydalanacağını,
 • Çalışma saatlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde düzenleneceğini,
 • Kanunlarla belirlenen fazla mesai limitlerine ve müşteri saatlerine uymayı,
 • Fazla mesailerin, kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödenmesini,
 • Kimsenin, hiçbir koşulda zorla çalıştırılmayacağını,
 • Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, özgür ve demokratik bir şekilde kendilerini ifade etme hakkına saygı göstermeyi,
 • Tüm çalışanlara, din, dil, ırk, etnik köken, engel, cinsiyet, medeni hal, yaş gözetmeksizin fırsat eşitliği sağlayacağını,
 • Tüm çalışanlarının huzur ve mutluluğunun esas alınacağını,
 • Sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini,

Taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ekol Lojistik;

 • Çalışan personelini, taşeronunu, ziyaretçisini ve diğer ilgili taraflarını faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli tesisler inşaa eder; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlar.
 • Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için çalışanlarının, taşeronlarının, ziyaretçilerinin ve diğer ilgili tarafların farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutar.
 • Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlar ve önlemler alır.
 • Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul eder ve sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izler, ölçer ve geliştirir.
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütür.
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek için hedeflerini belirler, hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlar, periyodik olarak gözden geçirir ve denetler.
 • Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetlerimizde oluşabilecek yangın ve patlama gibi büyük kazalardan, çalışanlarımız ve paydaşlarımızı korumak için acil durum ekipmanlarımızı sürekli izler, ölçer ve yeni teknolojilerle sürekli performanslarını iyileştirir.
 • Yangın güvenliği sistemlerimizi kullanan personelimizin yetkinliklerini sürekli geliştirmeyi, pratik uygulama ve tatbikatlar ile acil durumlara hazır olmayı amaçlar.
 • Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt eder.
Çevre Politikası

Ekol, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

 • Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
 • Kurumsal karbon ayak izinin kabul görmüş standartlara göre hesaplanmasını ve emisyon azaltımı kapsamında her zaman yüksek teknoloji ile operasyonel mükemmelliği hedeflemeyi,
 • Karbon emisyonu ve fosil kaynaklı yakıt kullanımının azaltımı kapsamında filo yatırımlarını güncellemeyi,
 • 2030 yılına kadar 2020 baz yılı karbon emisyonlarına kıyasla; toplam emisyonları (Kapsam 1-2 ve 3) toplam ciro basına (tCO2e/ ciro EUR) %55 azaltmayı, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı  ve 2030 yılına kadar Avrupa’da dolaşımda olan araçlardan kaynaklı toplam emisyonu %75 azaltmayı,
 • Önceliklendirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan önemli çevre boyutlarını (geri dönüşüme giden atık yüzdesinin arttırılması, sıfır atık kapsamının genişletilmesi, elektrik tüketiminde enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji % payının arttırılması, su tüketiminde verimliliğin arttırılması vb.) hedef odaklı takip etmeyi,
 • Çevre performansını sürekli iyileştirerek, iç ve dış paydaşlarının çevre hedeflerine yönelik beklentilerini karşılamayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
 • Tedarik ettiği mal ve hizmetlerin çevresel etkilerini en aza indirmek üzere tedarikçi değerlendirmelerini gerçekleştirmeyi,
 • Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuatı minimum kabul edip üzerinde uyumu sağlamayı,
 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
Kurumsal Geri Bildirim Yönetim Politikası

Ekol Lojistik;

 • Müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
 • Memnuniyeti odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
 • Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
 • Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
 • Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini,
 • Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,
 • Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
 • Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı, taahhüt eder.
SEÇ-G Politikası
 • Ekol, sunduğu hizmetlerinin tüm adımlarında, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını ve faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarını minimum gereklilik olarak görmeyi,
 • Sunduğu hizmetlerin kalitesinin yanı sıra; çalışanlarının sağlığı, çevrenin korunması, müşteri mülkü ve süreçlerinin etkilediği kişilerin emniyeti; konularında da etkin faaliyet gösterip, sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmeyi,
 • SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre, Güvenlik) kapsamında; davranış odaklı emniyet sistemini sürdürüp geliştirmeyi, çalışanların davranışlarını izlemeyi ve geri bildirimde bulunup yönlendirmeyi,
 • Çalışma saatlerinde, çalışanların alkol ve uyuşturucu madde (iş konsantrasyonu bozacak ilaç) kullanımını yasaklayarak kullanılmaması için mevcut kontrolleri sürdürmeyi,
 • Tehlikeli maddeler ile birlikte hizmet verdiği tüm ürünlerin, herhangi bir sabotaja uğramaması, hasar görmemesi ve süreçlerinin etkilediği insanların mevcut risklerden korunması için çalışmalarını sürdürmeyi ve bu çalışmalar için hizmet alıcılarından gerekli bilgileri sağlamayı,
 • Çalışanların süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek, SEÇ-G süreçlerini izlemeyi, ölçmeyi ve saptanan uygunsuzluklar ile ilgili önlem alıp, sürekli iyileştirmeyi,
 • Tedarik zinciri yönetimi boyunca tüm süreçlerdeki yol, araç, yük/eşya güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.
ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
 • Ekol, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,
 • Müşterilerine istekleri doğrultusunda güvenli gıda ürünlerini depolamayı ve taşımayı,
 • Gıda güvenliği politikasının her seviyede çalışanlara anlatılmasını ve benimsetilmesini sağlamayı,
 • Gıda güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Hizmet verdiği alanlardaki yasal düzenlemeleri takip etmeyi ve sürekli uygunluğu sağlamayı, müşteri talep ve beklentilerini anlamayı ve buna uygun olarak çalışmayı yürütmeyi sağlar. Müşteri istek ve taleplerini ölçmeyi ve sistemi iyileştirme çalışmalarında dikkate almayı,
 • Gıda güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder.
Güvenlik Politikası
 • Ekol, çalışanlarının, müşterilerinin, halkın sağlık ve güvenliğini korumayı,
 • Ortamın güvenliğini sağlamayı,
 • Risklere uygun acil durum (soygun, sivil savunma, saçılma – sızıntı, ürün toplatılması vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturmayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.
BRC Depolama ve Sevkiyat Global Standardı Politikası

BRC Depolama ve Sevkiyat Global Standardının gereklerinin yerine getirilmesi ve ürün güvenliği, yasallığı ve kalitesinin sağlanması amacıyla Ekol,

 • Ürün güvenliği yönetim sistemin kurulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunda destek sağlamayı,
 • Müşteri istekleri doğrultusunda ürün güvenliğini sağlamayı,
 • Bu süreçlerin yürütülmesi esnasında ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığının sağlanması amacıyla tüm yerel ve ulusal yasal şartlara, “BRC S&D Global Standard” şartlarına ve müşteri özel şartlarına riayet etmeyi,
 • Sürekli gelişim hedefi ile yenilikleri yakından takip edileceğini, süreçlerin sürekli gözden geçirilmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
 • Ürün güvenliği risklerini en aza indirecek çalışmalar içerisinde bulunmayı ve çalışanlarını bu yönde yönlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Ürün güvenliği ile ilgili konularda ve ürün güvenliği politikası hakkında her seviyedeki çalışanın eğitilmesini ve politikanın tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
 • Ürün güvenliği ve yönetim sisteminin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için organizasyona gerekli desteği ve kaynağı sağlamayı taahhüt eder.