Projeler

Ekol Lojistik, AR-GE Merkezi’nde taşımacılık, depo yönetimi ve gümrükleme temel hizmet tiplerini iyileştirmeye yönelik olarak araç rotalama, dağıtım ağı tasarımı, fiyatlandırma, ergonomi, süreç analizi, kalite yönetimi, kapasite planlama, tesis tasarımı ve yatırım planlama gibi alanlarda çalışmalar yürütülmektedir.

Yetkinlikler

Ekol AR-GE Ekibi, yürüttüğü AR-GE çalışmalarında; süreç geliştirme, optimizasyon, simülasyon, yazılım geliştirme, kalite sistemleri yönetimi, proje yönetimi gibi çeşitli yetkinliklerin bir arada ve uyum içerisinde kullanıldığı disiplinlerarası bir yöntem izlemektedir.

Süreç Geliştirme

Süreç Geliştirme

Optimizasyon

Optimizasyon

Simülasyon

Simülasyon

Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Otomasyon ve Mekanik Sistemler

Otomasyon ve Mekanik Sistemler

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Depo Tasarımı ve Modelleme

Depo Tasarımı ve Modelleme

Projeler

Güvenli, Dinamik ve Ortak Ağlarla Bilişsel Lojistik Operasyonları

Proje Tipi: AB UFUK 2020
Yıl: 2018

IoT (Nesnelerin interneti) ve CPS (Siber fiziksel sistemler) teknolojilerinin büyük veri analitiği ile bir araya gelmesi, üretim ve tedarik zinciri sürecini değiştirmektedir. Tedarik zincirleri daha dijital hale getirildiği için, lojistik operatörleri ve tüm paydaşların en son teknolojilere erişim kolaylığı sağlayarak, hızlı bilgi işleme, güvenlik ve en önemlisi hepsini tek bir yerde elde edebilecek şekilde benimsemeleri önemlidir. Planlama, rota optimizasyonu, kapasite planlama ve izlenebilirlik yenilikçi çözümlerin sunduğu özelliklerden bazılarıdır. Diğer bir fayda, daha az boş çekmedir. Boş bekleme sürelerinin azalması yakıt tüketimini düşürür ve nakliye firmalarının ekonomik verimliliğini artırır. Projenin odak noktası, geliştirilen esnek çözüm yöntemleri sayesinde yeni adaptasyon ve değişikliklere hızlı cevap verebilen sistem tasarımlarının geliştirilmesidir. Projedeki bilişsel çözümler sayesinde, iş birliği ihtiyaçlarına bağlı olarak milk run operasyonlarının artmasıyla teslimatlar yeniden planlanabilecektir. Tedarik zincirine katılan herhangi bir fiziksel nesne (kargo, araç, depo, park alanı, diğer taşıma modları, sistemler vb.) bilişsel lojistik nesne (CLO) olarak tanımlanacaktır. COG-LO, büyük miktarlarda heterojen veriyi işleyecek ve CLO’nun olası alternatifleri (ve rotaları) anlamasını, tahmin etmesini ve geçici olaylara çözümler önermesini sağlayacak bilişsel bir çerçeve geliştirecektir. İlgili yasalara ve yönetmeliklere (özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği – GDPR) atıfta bulunularak, bütünsel erişim ve kullanım kontrolü ve gelişmiş şifreleme yöntemlerine güvenlik ve gizlilik getirilecektir. Projede, işbirlikçi ve bilişsel bir çerçeve sunulacaktır. Bu çerçevede, CLO’ların bilgi alışverişinde bulunmalarını kolaylaştıracak araçlar sağlanacak; büyük miktarlarda veri toplanıp işlenerek kararlar alınacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecektir.

Elektrikli Araç Rotalama Problemi İçin Yeni Modeller ve Etkin Çözüm Yöntemleri

Proje Tipi: ARDEB 1OO1
Yıl: 2018

Karayolu ulaşımının çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri söz konusudur. Çevre açısından tehlike ve tehdit arz eden etkileri arasında doğal kaynakların tüketimi, arazi kullanımı, ekosistem ve insanlar üzerindeki toksik etkiler, gürültü ile kazalar ve sera gazı salımından (SGS) kaynaklanan olumsuz etkiler sayılabilir. Bunlardan SGS, özellikle de karbondioksit, nitrojen oksit ve partiküllerin salımı, yol açtıkları hava kirliliği gibi doğrudan, ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma gibi dolaylı yollarla insan sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu için ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, bu olumsuz etkilerin azaltılmasına ve özellikle de şehir merkezlerinin SGS’den arındırılmasına yönelik talepler son yıllarda artış göstermiş ve hükümetler de fosil yakıtla çalışan araçların kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak, güneş enerjisi, biyodizel yakıt, elektrik, LNG ve CNG gibi alternatif yakıtlarla çalışan araçlara olan ilgi artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, son yıllarda elektrikli araçların lojistikteki kullanımını teşvik eden ve yeni yaklaşımlar geliştiren çalışmalar da önem kazanmaya başlamıştır. Elektrikli araçlar, sıfır SGS ve düşük enerji maliyetleri nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir avantaja sahiptir. Buna karşın, yüksek maliyetleri, sınırlı menzilleri ve uzun şarj süreleri ile önemli dezavantajlar oluşturmaktadır. Lojistik faaliyetlerinde bu dezavantajların giderilmesi elektrikli araçların operasyonlarının etkin planlanması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, bu araçların rota planlaması da önem kazanmış ve bu problem Araç Rotalama Problemi (ARP) literatürüne Elektrikli Araç Rotalama Problemi (EARP) olarak girmiştir. Projede filonun elektrikli araçlardan oluştuğu Zaman Pencereli EARP (ZEARP) incelenecektir.

Endüstriyel Tabanlı Dinamik Yapıda Tümleşik Görüntü Doğrulama ve Çözümleme Sistemi Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB-1501
Yıl: 2017

Proje kapsamında, firma bünyesinde geliştirilecek dinamik yapıda tümleşik görüntü doğrulama ve çözümleme sistemi ile, lojistik depo operasyonlarındaki ürünlerin barkodlu etiketler ile daha yüksek doğrulukta izlenebilmesi ve etkin Malzeme Akış Yönetimi (MFS) ile sevkiyatların öncelik durumlarına göre gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Projede Türkiye’de ilk defa GPU Core ve 2.13 GHz Quad Core işlemciye sahip Akıllı Kamera tasarlanacaktır. Akıllı kamera (embedded smart camera) tasarımıyla, görüntü işleme uygulamaları pahalı ve büyük bilgisayarlara aktarılmadan kamera üzerindeki yüksek işlemci gücüne sahip sistem üzerinde gerçekleştirilecektir.. Bu sistem ile tek kamera üzerinde yüksek çözünürlüklü görüntü hızla işlenerek; hareket eden ve üründeki konumu değişken olan barkod ve karekodlar okunabilecektir.

Dinamik Yapıda Geliştirmelere Açık Çekici & Dorse (Araç) İzleme Sistemi Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB-1501
Yıl: 2016

Projenin temeli nesnelerin interneti ilkesine dayanarak, cihazların birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedeflenmiştir. Uluslararası standartlarda ve güvenlik zaafiyeti oluşturacak unsurların ortadan kaldırıldığı taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak, gerçek zamanlı izlenebilir ve müdahale edilebilir takip sistemi geliştirmesidir.

Akıllı Algoritmalar ile Çok Derinlikli Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemlerinin En iyilenmesi

Proje Tipi: TEYDEB-1501
Yıl: 2016

Optimal stok alanı kullanımı için yer değiştirme ihtiyacını asgari düzeye indirgeyecek ve toplama performansını optimize edecek şekilde ürün yerleştirme algoritmasının matematiksel model ile kurgulanması, modüler raf yapısı ile enerji sarfiyatının optimize edilmesidir.

Dinamik Yapıda Geliştirmelere Açık Çekici & Dorse (Araç) İzleme Sistemi Geliştirilmesi

Proje No: 316 1 097
Yıl: 2016

Konum, hız, yükleme detayları, güvenlik, araç doluluk vs. gibi aracın durum bilgilerine anlık olarak erişilebilecek ekipmanın ve sistemin sektörel ihtiyaçlara göre ve aynı zamanda ticarileşecek bir ürün haline dönüştürülme ihtimalinin de dikkate alınarak geliştirilmesi.

Türkiye ve Almanya Arasındaki Çoklu-Model Yük Taşımacılı İçin Gerçek Zamanlı Simülasyon Tabanlı Tedarik Zinciri Risk Yönetimi Metodolojisi ve Aracı Geliştirme

Proje Tipi: TEYDEB 2+2
Yıl: 2015

Türkiye-Almanya arasında farklı endüstriyel sektörlere yönelik gelişmiş taşımacılık altyapısının oluşturulması, lojistik sektörü mevzuatı ve karayolundan deniz ve demiryolu taşımacılığına kaydırılması için kullanılacak desteklere ve teşviklere duyulan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak; Türkiye-Almanya arasındaki çoklu-modlu sistemlerindeki engellerin yönetilmesi ve risklerin azaltılması için kullanılan simülasyon bazlı karar destek sistemi platformu geliştirilmesi.

İnteraktif Erişimli Fiziksel, Sayısal Bilgi, Belge, Arşiv Yönetim Sistemi Geliştirilmesi ve İnsansız Depolama Sistemleri Entegrasyonu

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2014

Belgelere henüz üretim aşamasındayken belge formatı, saklama planları, dosyalama standartları, imha planları, lokasyon değişikliği için otomatik uyarı sistemleri ve adresleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, database üzerinden tüm dosyalara erişimin sağlanabilmesi, ileri teknoloji sistemleri ile evrak ve dosya takip sisteminin kurulması. Saklama ve geri çağırma operasyonlarının otomasyon kontrollü kompakt arşivlerde sağlanması ve insansız depolama sistemlerine entegre edilmesi.

Perakende Sektörü Depo Operasyon Süreçlerinde Depo İçi Malzeme Akışının Güncel Teknoloji ve Uygulamalar İle En İyilenmesi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2014

Perakende devlerinin ürünlerini raflara göndermek için saatlerle yarıştığı ve gitgide kızışan rekabet ortamında Ekol lojistik olarak bu karmaşık ve çok değişkenli süreci optimize ederek hizmet verdiğimiz ve vereceğimiz tüm müşterilerimizin bu yoğun rekabet ortamında rakiplerinin önüne geçebilmeleri ve gelecekte yaşanabilecek belirsiz ama sonuç olarak satış hacimlerine çarpıcı biçimde yansıyabilecek olası tepe ve dip tırmanışları da yönetebilecek bir operasyonel alt yapının kurulması.

Bilimsel Yaklaşımlar Işığında Mevcut Depo Yönetim Sistemi Operasyonlarının En İyilenmesi ve Verimliliğin Arttırılması

Proje Tipi: TEYDEB – 1505
Yıl: 2014

Mevcut durumda kullanılan sistemin yeterli verimlilikte işletilememesi, artan müşteri sayısına ve müşterilerin büyüme hedeflerine yanıt verememesi, mevcut kapasitenin yetersiz kalması, müşteri memnuniyetinin yetersizliği gibi pek çok nedenden ötürü, bilimsel metotlar kullanılarak tasarlanan planlama aracı ile projenin gerekliliğine dair problemlerin çözülmesi, sistem kapasitesi ve hızının artırılması.

Stratejik Filo Yönetimine Yönelik Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Proje Tipi: SAN – TEZ
Yıl: 2014

Firma tarafından sunulan farklı taşıma modelleri için filo kompozisyonu problemi için; filo atama, özmal alım/satım kararları, dış kaynak kullanımı ve kaynakların lojistik ağı üzerinde yeniden konumlandırılması problemleri ile eş zamanlı olarak düşünülerek; karar vericiye belirsizlik altında ve farklı senaryolar doğrultusunda çözümler sağlayabilen bilgisayar destekli karar destek aracı geliştirilmesi.

Tam Otomasyonel Esnek Lojistik Depo Ürün Hazırlama, Eşleştirme ve Paketleme Prosesi Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2013

Değişken ebatlardaki ürünleri değişiklik yapmadan, insan faktörünü ortadan kaldırarak ayrıştıran, eşleştiren, paketleyen ve gidecekleri teslimat bölgelerine göre yönlendiren bir ürün hazırlama sistemi gerçekleştirilmesi.

Mekanik sistem, elektronik bileşenler ve otomatik kontrol ünitelerinin kombine olarak çalışacağı mekatronik tasarım unsurlarına ek olarak ürün seçmeyi ve yönlendirmeyi de yapabilen sorter algoritması tasarlanması.

Birim Ayrıştırma Oranı Yüksek, Işıklı Yönlendirme Teknolojisi İle Sipariş Hazırlama Mekatronik Sisteminin Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2013

Tekstil perakende sektöründe faaliyet gösteren firmanın mağaza siparişlerinin hazırlanacağı otomasyon sistemi tasarımı ve implementasyonu. Mal kabulü yapılan kolilerin konveyör vasıtasıyla ürün ayrıştırma istasyonlarına getirilmesi, istasyonda bulunan adreslere put-to-light sistemi kullanılarak koli içindeki ürünler dağıtılarak siparişlerin hazırlanmasını saplayacak otomasyon siteminin tasarımı ve gerekli yazılımların geliştirilmesi.

Taşımacılık Çözümleri İçin Rota ve Yük Optimizasyon Sistemi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2012

Geleneksel yöntemlerle yapılan rota planlamalarında insani faktörlerden oluşabilecek hata paylarını minimize ederek, optimum değerlerle planlamaların oluşturulmasını sağlayan rota optimizasyon motoru, 3D yükleme modelini içeren yük optimizasyon motoru ve ağ optimizasyon motoru, Filo kaynak optimizasyon motoru ile çözümlenecek, quadro online yönetim ve takip sistemine entegre edilecek optimizasyon sisteminin geliştirilmesi.

Depo Yönetim ve Sevkiyat Otomasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2008

Depo yönetim ve sevkiyat sistemlerinin verimliliğini arttırarak, operasyonel yeterliliğini gelecekteki ihtiyaçları da karşılayacak seviyeye çıkarmak amacıyla daha az alanda, daha fazla ürünü depolamak, daha fazla sipariş hazırlamak ve daha kısa sürede hizmet üretebilmek için başlatılan projede, bilgilerin kullanılır hale getirilmesi, ilgili yerlere iletilmesi, depolanması ve raporlanması için gerekli yazılım altyapısı geliştirilmesi

Otomasyonel Tanzim, Depolama ve Dağıtım Sistemi Geliştirilmesi

Proje Tipi: TEYDEB – 1501
Yıl: 2008

Verimliliğin arttırılması ve operasyonel yeterliliğin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarılması dolayısıyla daha az alanda, daha fazla ürünün depolanması, daha fazla sayıda siparişin daha kısa sürede hazırlanabilmesi için Konveyör Mekanik Tasarımı, Konveyör PLC Yazılımı ve Konveyör Depo Yazılım Entegrasyonu.

Proje Durum Grafiği

Chart by Visualizer